Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde termen de navolgende betekenis gegeven tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.1 Villa Papillon BV:
Gevestigd te Tilburg, KvK nummer: 64744078

1.2 Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

1.3 Opdrachtgever:
de wettelijke vertegenwoordiger, die zich met naam en adres aan Villa Papillon, bekend maakt en die op basis van deze Algemene Voorwaarden Villa Papillon Offertes ontvangt en Overeenkomsten sluit met Villa Papillon.

1.4 Partijen:
Villa Papillon en opdrachtgever.

1.5 Offerte:
een aanbod tot een Overeenkomst, die door Villa Papillon, aan de Opdrachtgever wordt uitgebracht. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1.6 Overeenkomst:
Overeenkomst tot dienstverlening door Villa Papillon aan Opdrachtgever. Hierop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1.7 Tarief:
De voor de Dienstverlening berekende prijs inclusief BTW (indien van toepassing).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Alle Offertes en Overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de Overeenkomsten die Villa Papillon met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Villa Papillon te worden overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Villa Papillon slechts verbindend indien en voor zover Villa Papillon zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen.

2.4 Door een afspraak te maken voor een door Villa Papillon te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.

2.5 Indien Villa Papillon schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.

2.6 Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen Partij zijn bij de Overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de overeenkomst met Villa Papillon aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de Overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de Overeenkomst, in een zodanige relatie tot de Opdrachtgever staan dat zij met de Opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Villa Papillon geleverde diensten.

2.7 Onder Villa Papillon BV wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Villa Papillon de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

2.8 De lijst met algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website www.villapapillon.nl

Artikel 3 – Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

3.1 Alle door Villa Papillon BV aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Villa Papillon BV gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Villa Papillon BV eerst dan tot stand nadat Villa Papillon BV een opdracht schriftelijk, per telefax, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Villa Papillon BV, door derden namens Villa Papillon BV of door onze vertegenwoordigers, binden Villa Papillon BV slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.

3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen Offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 Villa Papillon BV is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

3.6 Villa Papillon BV is bevoegd om (indien Villa Papillon BV dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht) voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Villa Papillon BV hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 – Tarieven en bijkomende kosten

Tarieven worden berekend over weekendopvang, midweekopvang en dagopvang.

Tarieven zijn inclusief eventuele reiskosten en onkosten die gemaakt worden in het kader van de weekendopvang, midweekopvang en dagopvang.

In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is Villa Papillon BV gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 5 – Annuleren

5.1 Annulering is mogelijk. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  • tot vier weken voor aanvang van de opdracht 25% van het totaalbedrag
  • tot drie weken voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag
  • tot twee weken voor aanvang van de opdracht 75% van het totaalbedrag
  • tot één week voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag

Het gaat hier over de gehele opdrachtperiode.

5.2 Per kalenderjaar kan 1 weekend kosteloos worden geannuleerd door de opdrachtgever.

5.3 Indien uw kind ziek is kunt u in aanmerking komen voor een restitutie van maximaal 50% van het totaalbedrag.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Indien Villa Papillon bij uitvoering van de Overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen, heeft Villa Papillon het recht de Overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen Villa Papillon en Opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is Villa Papillon gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.

Er is binnen Villa Papillon spraken van onvoldoende deelnemers bij een deelname van minder dan 3 kinderen bij het aangeboden weekend.

Op de dagopvang geld een minimum van 3 deelnemers.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Villa Papillon BV kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Villa Papillon BV, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid / Gezondheidstoestand

7.1 Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. Villa Papillon is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Villa Papillon geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Artikel 8 – Reclames/klachten

8.1 Eventuele reclames/klachten worden door Villa Papillon BV slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Villa Papillon BV schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

8.2 Reclames/klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.

Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Villa Papillon BV te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Villa Papillon BV. Indien de reclame door Villa Papillon BV gegrond bevonden wordt, is Villa Papillon BV uitsluitend verplicht de door Villa Papillon BV vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden .

Artikel 9 – Betaling / rente en kosten / geschillen

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk 7 dagen na de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op RABOBANK bankrekeningnummer IBAN NL 12RABO 0137555830 te Oisterwijk binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Villa Papillon BV te bepalen.

9.2 De facturering vanuit Zorg in Natura (ZIN) wordt rechtstreeks met de hoofdaannemer en gemeenten verrekend.

9.3 Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is Villa Papillon bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 10 – Privacy, gegevensbescherming

De klant verleent toestemming aan Villa Papillon om zijn of haar persoonsgegevens of die van persoon die hij/zij vertegenwoordigt op te nemen en te verwerken in de persoonsregistratie van Villa Papillon die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van haar dienstverlening en administratieve beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat alle noodzakelijke gegevens benodigd om de Dienstverlening op een veilige wijze mogelijk te maken en administratief af te handelen. De persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Villa Papillon en wordt niet aan derde verstrekt.

Villa Papillon zal na beëindiging van de Overeenkomst de gegevensbestanden van de klant
bewaren voor een periode van 6 maanden.

Artikel 11 – Opzegging logeerweekenden

Voor overeenkomsten van bepaalde tijd geldt dat zowel de gebruiker als de Klant de
Overeenkomst tussentijds mag opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 2 maand. Opzeggen kan middels e-mail naar info@villapapillon.nl of een aangetekende brief naar Villa Papillon. Bij het versturen dient u zichzelf te verzekeren van een bevestiging.

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

12.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

12.3 Indien Villa Papillon BV in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Villa Papillon BV het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

12.4 Villa Papillon BV is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

12.5 Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant is het Nederlandse recht van toepassing.

© 2020 Villa Papillon - Website realisatie door CheffJeff.nl